Privacyverklaring

1. Inleiding

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. EVD Investments B.V. respecteert de privacy van onze relaties, opdrachtgevers en andere betrokken personen. We behandelen deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze dienstverlening en waarom we deze gegevens verzamelen. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw makelaar of adviseur). Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit Privacy Statement informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. EVD Investments hanteert verschillende maatregelen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de basis voor ons privacy beleid. De AVG duidt EVD Investments aan als ‘verwerker’, omdat wij uitsluitend aangeleverde informatie verwerken en zelf niet als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren. Onder EVD Investments moeten in het kader van deze privacyverklaring ook haar dochterondernemingen worden verstaan.

 

2. Persoonsgegevens

EVD Investments verwerkt persoonsgegevens bij de verlening van haar diensten, maar ook als een betrokkene bijvoorbeeld een van onze website(s) bezoekt of een e-mail naar ons stuurt. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en wij nemen passende maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

 

3. De verwerking van gegevens

EVD Investments verwerkt allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens. Dat is afhankelijk van de soort dienstverlening die is vastgelegd in de overeenkomst met de opdrachtgever, of een hieraan gerelateerde verwerkersovereenkomst. De verwerking heeft veelal betrekking op een of meer van de volgende (persoons)gegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, titulatuur, telefoonnummer(s), e-mailadres;
 • identiteitsgegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat en nationaliteit;
 • betalingsgegevens zoals IBAN-rekeningnummers;
 • de rechtsvorm en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid van opdrachtgevers of gebruikers van diensten van EVD Investments;
 • gegevens die verband houden met de diensten van EVD Investments, zoals correspondentie, data van afspraken, gespreksverslagen, financiële gegevens, etc;
 • transactiegegevens over de interactie met EVD Investments, waaronder aankopen, vragen, gegevens uit (concept) koopcontracten van klanten, leveranciers en afnemers alsmede informatie over hoe de websites en/of toepassingen van EVD Investments gebruikt worden;
 • financiële informatie (zoals financiële en fiscale rekeninginformatie over personen die zijn verbonden aan een bepaald bedrijf) of informatie over eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke personen indien nodig om betalingen te verrichten of contractuele verplichtingen na te komen of voor due diligence of verwante doeleinden;
 • gegevens betreffende klachten en geschillen;
 • het IP-adres van bezoekers van de website en/of andere elektronische omgevingen van EVD Investments.

 

4. Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In het kader van het opstellen en de uitvoering van overeenkomsten waaronder koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten en/of opdrachtovereenkomsten vindt er informatie-uitwisseling plaats tussen EVD Investments en klanten, verkopers en/of kopers. EVD Investments behandelt de door u verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomsten met zorg en beveiliging en verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht.

 

Deze gegevens worden door EVD Investments daarnaast gebruikt om de volgende redenen en doeleinden:

 • voor het opstellen en uitvoeren van de benodigde overeenkomsten alsmede het vooronderzoek hiervan om te kunnen beoordelen of dergelijke overeenkomsten mogelijk en gewenst zijn;
 • om te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van huidige en/of toekomstige overeenkomsten met haar opdrachtgevers en/of (sub)verwerkers;
 • om te voldoen aan verzoeken over producten of diensten, zoals de levering van producten en diensten, klantenservice, ondersteuning en voor andere diensten, die zijn gerelateerd aan de relatie met EVD Investments;
 • om gebruikers of opdrachtgevers toegang te (kunnen) verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van (besloten delen van) websites van EVD Investments of aan EVD Investments gelieerde ondernemingen;
 • om u te voorzien van marketingcommunicatie en aanbiedingen voor producten en services van EVD Investments en, in sommige gevallen, van haar partners, waaronder gerichte aanbiedingen die zijn gebaseerd op uw voorkeuren, bedrijfskenmerken en locatie;
 • om u te voorzien van extra informatie die voor u van belang kan zijn, zoals nieuws en technische serviceberichten;
 • om een goede bedrijfsvoering voor EVD Investments mogelijk te maken en te houden, zoals betalingsverwerking en financieel accountmanagement, product- en dienstenontwikkeling, uitbreiding van het personeelsbestand, contractmanagement, websitebeheer, (financiële) analyses, beveiliging en fraudebestrijding, corporate governance, rapportage en juridische compliance, en bedrijfscontinuïteit;
 • in verband met maatregelen ter bescherming en/of verbetering van (het gebruiksgemak van) de website en/of andere elektronische omgevingen van EVD Investments.

 

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 

5. Gevolgen van beëindiging of beperking van verwerking van (persoons)gegevens

Als EVD Investments of de door haar ingeschakelde toeleveranciers worden beperkt in de

verwerking van (persoons)gegevens, kan dat tot gevolg hebben dat de dienstverlening niet, niet correct of niet tijdig kan worden uitgevoerd. Ook kan dit tot gevolg hebben dat niet tijdig kan worden voldaan aan een wettelijke plicht. Ook kan iedere beperking van het gebruik van (persoons)gegevens tot gevolg hebben dat de kwaliteit van dienstverlening en/of het gebruikersgemak afneemt of zelfs in gevaar komt.

 

6. Bewaartermijn

Na beëindiging van de overeenkomst zal EVD Investments persoonsgegevens op verzoek en binnen een redelijke termijn teruggeven of verwijderen. Het is niet altijd mogelijk om gegevens te direct verwijderen. Soms dienen gegevens langer bewaard te worden (veelal 7 of 10 jaren), bijvoorbeeld in verband met een contractuele bewaarplicht, een wettelijke bewaarplicht, zoals voor de Belastingdienst, of in verband met voorschriften vanuit een beroepsvereniging. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

7. Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden,

bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers, adviseurs, financieringspartners, of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens aan deze derden mogen verstrekken om daarmee aan uw verzoek te kunnen voldoen. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

 

8. Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens.

 

9. Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

 

10. Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. 

 

11. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten of en welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verbeteren of wissen of anderszins een bezwaar heeft, dan kunt u contact opnemen met EVD Investments via [email protected].

 

12. Wijzigingen

EVD Investments behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente en logischerwijs de van toepassing zijnde versie is altijd te vinden op onze website. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u steeds van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

13. Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over ons privacy statement, dan kunt u contact opnemen met EVD Investments via [email protected].